Абхідхармакоша, Розділ 3 Лока - Нірдеша, каріка 14-16. Васубандху. Переклад.

Mitko Momov

Анотація


Ми представляємо вперше болгарською мовою частини вчення про світ (Лока Nirdesha) Васубандху (четвертий-п'ятий векан.е.). Його найважливіша робота Скарб
Абхідарми (Abhidharmakośa) містить тлумачення найважливіших буддійських проблем.
Серед них вивчення елементів, факторів домінуючої душі, моделі космосу, карми,
шляхетної особистості, чистого знання і йоги медитації. Модель космосу пов'язана з свідомостю і почуттями, зі світом форм і системою не-форм.
Текст обговорює проміжний стан і шлях до майбутнього життя. Представлені
відмінності і особливості в розвитку представника в різноманітному світі живих істот.


Ключові слова


Васубанду; Абхідхарма; буддійська філософія

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Доколкото източниците се разминават, тук приемаме казаното в сутрата на Панини, VI, 1, 94

Според Яшомитра, враждебността към родител от същия пол е като към съперник. (Sphutartha Abhidharmakosavyakhya by Vasomitra /ed. By UnraiWogihara, Tokio, 1932- 36, p. 280/)

Според учението на Няя-Вайшешика за ембрионалното развитие: “Следствие на съединяването на атоми на семето на бащата и кръвта на майката, възниква движение на промяна под действие на топлината в утробата. Рушат се предишните им цвят, форма, възникват други аналогични свойства. Така от последователното образуване на диади и триади възниква зародиш. Когато тялото му се образува, в него прониква способност към съзнание, което не е било възможно да се случи на стадия на семето и кръвта, доколкото манас се е нуждаела от опората на тяло. Хранителните сокове в тялото на майката го поддържат. После зародишът се разпада на атоми под въздействие на невидима кармична сила (adrsta), на топлината в утробата, следствие на което тези атоми се съединяват с атоми на хранителните сокове и образуват ново тяло”.

Според учението за ембрионалното развитие на класически индийски медицински школи (Dasgupta, 1961, p. 302-318 )

Според пояснението на Яшомитра на тази фраза: „Благодарение на акомулираната енергия от предходните действия и на основните елементи на листата се раждат други основни елементи, носители на бъдещите органи за чувства“. (Sphutartha Abhidharmakosavyakhya by Vasomitra /ed. By UnraiWogihara, Tokio, 1932- 36, p. 281)

Хорион - е глюкопротеинен хормон, характерен е за бременността. Произвежда се от ембриона и плацента и спомага за произвеждането на прогестерон. Под действието на прогестерона през цялата бременност става възможно нормалното и оптимално развитие на плода.

В превод viparyasa означава „грешка“, „заблуда“, подробно описани са черти и видове такива „грешки“.

В превода на гатхата на Сюан- цзан, Л. де ла Пусен е отбелязал, че ришите са буди, аскетите са пратекабуди, а последователите- бодхисатви.

В санскритския оригинал osamprajnana означава неосъзнато или безпаметно.

References (en)

As far as the sources diverge, here we accept what is said in Panini's sutras, VI, 1, 94

According to Yasomitra, hostility to a parent of the same sex is like a rival. (Sphutartha Abhidharmakosavyakhya by Vasomitra / by UnraiWogihara, Tokyo, 1932-36, p. 280 /)

According to the doctrine of Neyya-Vaishishika for embryonic development: "A consequence of the union of atoms to the father's seed and to the mother's blood, a movement of change occurs under the action of warmth in the womb. Their previous color, form, other similar properties arise. Thus, the emergence of germs and triads results in a germ. When his body is formed, an ability to consciousness penetrates it, which was not possible at the stage of the seed and the blood, as manas needed the body support. The nutritional juices in the mother's body support it. Then the germ breaks down into atoms under the influence of invisible karmic force (adrsta), the heat in the womb, as a result of which these atoms are joined to atoms of the juices and form a new body. "

According to the teachings on the embryonic development of classical Indian medical schools (Dasgupta, 1961, pp. 302-318)

According to Yashoimtur's explanation of this phrase: "Thanks to the energy accumulated from the previous actions and the main elements of the leaves, other essential elements bearing the future sensory organs are born." (Sphutartha Abhidharmakosavyakhya by Vasomitra / by UnraiWogihara, Tokyo, 1932-36, p. 281)

Horion - is a glycoprotein hormone that is characteristic of pregnancy. It is manufactured by the embryo and placenta and helps to produce progesterone. By the action of progesterone throughout the pregnancy, it is possible for the normal and optimal development of the fetus.

The translation viparyasa means "error", "error", details and features of such "errors" are described.

In the translation of Sujankan, L. de la Pusen noted that the rickshaws are wizards, the ascetics are praetocudi, and the followers of the Bodhisattvas.

In the Sanskrit original, osamprajnana means unconscious or feeble


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.