Етичний та християнський погляд на природу людини в біоетиці трансгуманізму

Michal Gánovský

Анотація


Стаття присвячена людській природі з точки зору етичних та християнських наслідків, отриманих в результаті біоетичних досліджень у галузі трансгуманізму. Метою є вивчення впливу цього дослідження на природу людини в контексті християнської віри, якій може загрожувати трансгуманізм. Знання, які нам приносять такі дослідження, явно збагачують і корисні. Однак цінність знань не повинна бути виправданням для девальвації релігійних та етичних цінностей. Адже пізнання - це лише один з багатьох шляхів розвитку людини.

Ключові слова


природа людини; людська гідність; трансгуманізм; біоетика; християнство

Повний текст:

pdf (Slovak)

Посилання


II. Vatikánsky Koncil, (1965), "Gaudium et Spes. Pastorálna konštitúcia o cirkvi a súčasnom svete", pozrené 31.05.2019, Dostupné na internete: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumentya-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-et-spes.

Balák, R. (2017), “Obraz Boha versus obraz človeka v transhumanistických biomanipuláciách”, 194-208 p., Feber, J. – Rusnák, P. (Eds.). Acta Moralia Tyrnaviensia VII. Reflexia človeka v

slovanskom filozofickom prostredí, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 352 p. ISBN 978-80-568-0067-6.

Biblia (2012), Biblia. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami, Slovenská Biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2. vyd., 1411 p. ISBN 978-80-85486-62-9.

Boëthius, A.M.T.S. (2012), Filosofie utěšitelkou. 2nd ed., Vyšehrad, Praha, 208 p. ISBN 978-80-7429-302-3.

Gluchman, V. (2008), K základným hodnotám bioetiky, p. 59-124, Jemelka, P. – Gluchman, V. – Lešková Blahová A. Bioetika, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 156 p. ISBN 978-80-808-810-3.

Katolícka Cirkev (2012), Katechizmus Katolíckej cirkvi, 7th ed., Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 918 p. ISBN 978-80-7162-895-8.

Nietzshce, F. (2014), Tak pravil Zarathustra, Dobrovský, Praha, 354 p. ISBN 978-80-7390-097-7.

Orbanová, E. (2018), Náboženstvo a etika (kult a hodnota), Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Trnava, 208 p. ISBN 978-80-568-0117-8.

Ridley, M. (2007), Červená královna: sexualita a vývoj lidské přirozenosti, Portál, Praha, 315 p. ISBN 978-80-7367-135-8.85

Sitarćíková, Z. (2012), O šľachtení človeka. Nanotechnológie, transhumanizmus a ľudská prirodzenosť, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava, 201 p. ISBN 978-80-8082-560-7.

Smreková, D. (2013), “Pri prameňoch moderného pojmu zodpovednosti: idea imputácie”, p. 29-59, Hála, V. (et al.). Morální odpovědnost a její aspekty, Filosofia, Praha, 166 p. ISBN 978-80-

-412-1.

Spengler, F. (2002), “Slovo na úvod”, p. 5-6, Bioetika – nová výzva pre politiku a spoločnosť, KonradAdenauer-Stiftung, Praha, 64 p.

Tischner, J. (2005), Ako žiť? Uvedenie do kresťanskej etiky, Dobrá kniha, Trnava, 124 p. ISBN 80-8081-033-8


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.