Про феномени «екзистенціальної теології» і «постекзистенціалістського мислення»

Anna Emelianenko

Анотація


У статті досліджується екзистенціальна теологія і  її місце в системі сучас-ного  постекзистенціалістського  мислення,  яке  в  Україні  розуміють  як  сукупність культурологічних  синтезів  ідей  класичного  екзистенціалізму  з  різними  галузями філософського знання (антропологією, феноменологією, аксіологією, етикою, естетикою,  діалектикою)  і  гуманітарними  науками  (психологією,  педагогікою,  економікою, політологією)  тощо.  Аналізуються  принципи  і  структура  розуміння  екзистенціальної теології  та  постекзистенціалістського  мислення  в  Російській  Федерації  та  Україні, характер інтепретаціі процесів екзістенціалізаціі сучасної теології в США та Західній Європі.


Ключові слова


Екзистенціальна теологія, постекзистенціалістське мислення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Райда К.Ю. Історико-філософське дослідження постекзистенціалістського мислення. – К., 1998. [Raida K.Yu. Istoryko-filosofske doslidzhennia postekzystentsialistskoho myslennia. – K., 1998.]

Лазарев В.В. Проблема культурологических синтезов в современной буржуазной философии и теологии // Философия. Религия. Культура. Критический анализ современной буржуазной философии. – М.,1982. [Lazarev V.V. Problema kul'turologicheskikh sintezov v sovremennoi burzhuaznoi filosofii i teologii // Filosofiya. Religiya. Kul'tura. Kriticheskii analiz sovremennoi burzhuaznoi filosofii. – M.,1982.]

Loewenthal Del. Post-existentialism and the psychological therapies. Towards a therapy without foundations. - London, Karnac Books Ltd., 2011. – 207 p.

Jenkins D. The Scope and Limits of John Macquarrie’s Existential Theology. – Uppsala, 1987.

Macquarrie J. An Existential theology: A Comparison of Heidegger and Bultmann. – N.-Y. and Evanston, 1955.

Академічне релігієзнавство. – К.: Світ Знань, 2000. [Akademichne relihiieznavstvo. – K.: Svit Znan, 2000.]

Тиллих П. Киркегор как экзистенциальный мыслитель / Киркегор С. Наслаждение и долг. – К.: Air Land, 1994. [Tillikh P. Kirkegor kak ekzistentsial'nyi myslitel' / Kirkegor S. Naslazhdenie i dolg. – K.: Air Land, 1994.]

Maritain J. «Court traite de 1'existence et de i'existant». P., 1964.

References (en)

Raida, K. Yu. (1998), Historical and philosophical research of postexistential thinking, Ukrainian Center for spiritual culture, Kyiv, 216 p. [in Ukrainian]

Lazarev, V. V. (1982), “The problem of cultural syntheses in modern bourgeois philosophy and theology”, Philosophy. Religion. Culture. Critical analysis of modern bourgeois philosophy. Moscow. [in Russian]

Loewenthal, D. (2011), Post-existentialism and the psychological therapies. Towards a therapy without foundations, Karnac Books Ltd., London, 207 p.

Jenkins, D. (1987), The Scope and Limits of John Macquarrie’s Existential Theology, Uppsala.

Macquarrie, J. (1955), An Existential theology: A Comparison of Heidegger and Bultmann, – N.-Y. and Evanston.

Academic Religious Studies (2000), World of Knowledge, Kyiv. [in Ukrainian]

Tillich, P. (1994), “Kierkegaard as an existential thinker” In Kierkegaard S. Pleasure and duty, Air Land, Kyiv. [in Russian]

Maritain, J. (1964), “Court traite de 1'existence et de i'existant”. Paris.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.