Політична міфотворчість як процес формування свідомості мас в сучасній Україні

Vladimir Kravtsenyuk

Анотація


 У статті обґрунтовується ідея про те, що політичний міф - форма синтезу міфологічної і політичної свідомості і є емоційно забарвленим чуттєвим уявленням про політичну дійсність, яке в значній мірі замінює і витісняє реальне уявлення про неї. Політична міфотворчість розглядається як цілеспрямована раціональна діяльність по свідомому створенню міфу суб'єктом (в Україні це – владні кола, олігархи, політичні еліти, власники засобів масової інформації) з метою - сформувати певну свідомість в масах, саме тому міфотворчість запрограмована на маніпуляцію. У статті розкрито процес штучного створення політичного міфу в процесі міфотворчості. Виділено основні етапи процесу міфотворчості (визначення раціональної концепції міфу і фактів, які її доповнюють; вибір архетипу, на якому базується міф; підбір ритуалів, які будуть супроводжувати створений міф; вибір методик впровадження та поширення політичного міфу). Розглянуто окремі технології, які застосовуються в процесі міфотворчості. Акцентується увага на небезпеці деструктивних міфів і необхідності формування абсолютного (єдиного позитивного державного) міфу.


Ключові слова


Політичний міф, політична свідомість, архетип, міфотворчість, політичне маніпулювання, менталітет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу [Монографія] / Ю. Ж. Шайгородський. – К.: Знання України, 2009. – 400 с. [Shaihorodskyi Yu. Zh. Polityka: vzaiemodiia realnosti i mifu [Monohrafiia] / Yu. Zh. Shaihorodskyi. – K.: Znannia Ukrainy, 2009. – 400 s.]

Даниленко Ю. В. Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз) / Даниленко Юлія Володимирівна. Дис. …канд. філос. наук: 09.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 188 с. [Danylenko Yu. V. Sotsialna mifolohiia yak sotsiokulturnyi fenomen (filosofskyi analiz) / Danylenko Yuliia Volodymyrivna. Dys. …kand. filos. nauk: 09.00.03 / Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. – K., 2007. – 188 s.]

Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды.: Пер. с исп. А.М. Руткевич. (сост. предисл. и общ.ред.) – М.: Весь Мир, 1997. – 704 с. [Ortega-i-Gasset Kh. Izbrannye trudy.: Per. s isp. A.M. Rutkevich. (sost. predisl. i obshch.red.) – M.: Ves' Mir, 1997. – 704 s.]

Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Вестник МГУ. – 1990. – № 2. – С. 58-69. [Kassirer E. Tekhnika sovremennykh politicheskikh mifov / E. Kassirer // Vestnik MGU. – 1990. – № 2. – S. 58-69.]

Элиаде М. Мифы; Сновидения; Мистерии / М. Элиаде: Пер с англ. – М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 1996. - 288 с. [Eliade M. Mify; Snovideniya; Misterii / M. Eliade: Per s angl. – M.: Real-buk; K.: Vakler, 1996. - 288 s.]

Зубрицька Л.Й. Міф як феномен сучасної політики / Л.Й. Зубрицька / Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К, 2005. - 18 с. [Zubrytska L.Y. Mif yak fenomen suchasnoi polityky / L.Y. Zubrytska / Avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.01 / Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka. – K, 2005. - 18 s.]

Барт Р. Мифологии / Р. Барт / Пер. с фр. С. Зенин. – М.: Изд. им. Сабашниковых, 1996. – 312 с. [Bart R. Mifologii / R. Bart / Per. s fr. S. Zenin. – M.: Izd. im. Sabashnikovykh, 1996. – 312 s.]

Бурдье П. Начала. Choses dites. / П. Бурдье / Пер. Н. А. Шматко. – М.: Socio-Logos, 1994. – 285 с. [Burd'e P. Nachala. Choses dites. / P. Burd'e / Per. N. A. Shmatko. – M.: Socio-Logos, 1994. – 285 s.]

Кессиди Ф.X. От мифа к логосу (Становление греческой философии) / Ф.Х. Кессиди. – М.: Мысль, 1972. – 312 с. [Kessidi F.X. Ot mifa k logosu (Stanovlenie grecheskoi filosofii) / F.Kh. Kessidi. – M.: Mysl', 1972. – 312 s.]

References (en)

Shajgorodsky, Yu. Zh. (2009), Politics: Interaction of Reality and Myth, Knowledge of Ukraine, Kyiv, 400 p. [in Ukrainian]

Danilenko, Yu. V. (2007), Social mythology as a sociocultural phenomenon (philosophical analysis): author's thesis PhD. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 188 p. [in Ukrainian]

Ortega-i-Gasset, H. (1997), Selected works [trans. from Spanish A. M. Rutkevich], All World, Moscow, 704 p. [in Russian]

Cassirer, E. (1990), “The Technique of Contemporary Political Myths”, Bulletin of the Moscow State University, No. 2, pp. 58-69. [in Russian]

Eliade, M. (1996), Myths; Dreaming; Mysteries [trans. from English], Real-book, Moscow; Wackler, Kyiv, 288 p. [in Russian]

Zubrytskaya, L. Y. (2005), Myth as a phenomenon of modern politics: author's thesis PhD. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 18 p. [in Ukrainian]

Bart, R. (1996), Mythology [Transl. with fr. S. Zenin], Publishing house named after Sabashnikovs, Moscow, 312 p. [in Russian]

Bourdieu, P. (1994), The Beginnings. Choses dites [Trans. N. A. Shmatko], Socio-Logos, Moscow, 285 p. [in Russian]

Cassidy, F. H. (1972), From Myth to Logos (Formation of Greek Philosophy), Thought, Moscow, 312 p. [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.