Політична інституалізація механізму реалізації безпеки особи у трансформаційних суспільствах

Gennadіy Nikolaichuk

Анотація


У роботі аналізується роль інституцій як сукупності правил, норм, цінностей, які визначають поведінку та взаємодії суб'єктів у транзитних суспільствах. Показано особливості політико-інституційного механізму реалізації безпеки особи в транзитних суспільствах в контексті глобальних та суспільно-політичних трансформацій. Запропоновано авторське визначення безпеки особистості, як стабільного стану надійної захищеності її інтересів, прав і цінностей від небезпек, загроз і ризиків, збереження і розвитку особистісного потенціалу і здатності до ефективної діяльності в різних сферах суспільно-політичного життя. Досліджено основні фактори впливу на безпеку особистості. Визначено, що першочерговими напрямками щодо реалізації безпеки особи в перехідних суспільствах є формування громадянського суспільства на основі мережних принципів взаємодії, а також те, що основними механізмами реалізації безпеки особистості в суспільствах неконсолідованого типу є громадянське суспільство та мережеві громадські організації, а також глобальне громадянське суспільство, його інститути, норми і цінності.

Ключові слова


Безпека особистості, загрози та ризики у сфері безпеки особистості, критерії та індикатори безпеки особистості, трансформаційне суспільство, забезпечення безпеки особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – С. 351-363. [Zakon Ukrainy «Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy» // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2003. – № 39. – S. 351-363.]

Пилипчук В.Г., Горовий В.М. Права і безпека людини і громадянина. – К.: ІДПДБ СБ України. – 2008. – 228 с. [Pylypchuk V.H., Horovyi V.M. Prava i bezpeka liudyny i hromadianyna. – K.: IDPDB SB Ukrainy. – 2008. – 228 s.]

Мельник В.І. Безпека особи в системі загальної безпеки / В.І. Мельник // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – 2009. – Вип. 11. – С. 45-49. [Melnyk V.I. Bezpeka osoby v systemi zahalnoi bezpeky / V.I. Melnyk // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Politolohiia. Sotsiolohiia. Filosofiia. – 2009. – Vyp. 11. – S. 45-49.]

Дзьобань О., Соснін О. Теоретичні основи Національної безпеки України. – К.: Освіта України. – 2009. – 384 с. [Dzoban O., Sosnin O. Teoretychni osnovy Natsionalnoi bezpeky Ukrainy. – K.: Osvita Ukrainy. – 2009. – 384 s.]

Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки України» від 12 лютого 2007 року // Стратегічна Панорама. – 2007. - №1. С.3-14 [Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» vid 12 liutoho 2007 roku // Stratehichna Panorama. – 2007. - №1. S.3-14]

Лазоренко О.В., Барков В.Ю. Гуманізація ідеології безпеки – стратегічна вимога сучасності // О.В. Лазаренко, В.Ю. Барков // Стратегічна панорама. – 2000. - №4. – С. 79-86. [Lazorenko O.V., Barkov V.Yu. Humanizatsiia ideolohii bezpeky – stratehichna vymoha suchasnosti // O.V. Lazarenko, V.Yu. Barkov // Stratehichna panorama. – 2000. - №4. – S. 79-86.]

Мішин А.О. Аксіологічний вимір безпеки у багатосторонніх та двосторонніх міждержавних відносинах нових незалежних держав // Стратегічна панорама. – 2005. - № 1. – С. 62-75. [Mishyn A.O. Aksiolohichnyi vymir bezpeky u bahatostoronnikh ta dvostoronnikh mizhderzhavnykh vidnosynakh novykh nezalezhnykh derzhav // Stratehichna panorama. – 2005. - № 1. – S. 62-75.]

References (en)

The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine" (2003), Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, No. 39, pp. 351-363. [in Ukrainian]

Pylypchuk, V. G., Gorovy, V. M. (2008), Rights and safety of a person and a citizen. Kyiv, 228 p. [in Ukrainian]

Melnik, V. I. (2009), “Person Safety in the General Security System”, Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Politics. Sociology. Philosophy, No. 11, pp. 45-49. [in Ukrainian]

Dzoban, O., Sosnin, O. (2009), Theoretical Foundations of National Security of Ukraine, Education of Ukraine, Kyiv, 384 p. [in Ukrainian]

Decree of the President of Ukraine "On the Strategy of National Security of Ukraine" dated February 12, 2007 (2007), Strategic Panorama, No.1, pp. 3-14. [in Ukrainian]

Lazorenko, O. V., Barkov, V. Yu. (2000), “Humanization of the security ideology is a strategic requirement of the present”, Strategic Panorama, No 4., pp. 79-86. [in Ukrainian]

Mishin, А. О. (2005), “Axiological dimension of security in multilateral and bilateral interstate relations of the newly independent states”, Strategic Panorama, No.1, pp. 62-75. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.