Групи інтересів у політичних процесах сучасного українського суспільства

Vladimir Ermak

Анотація


Викладено основні теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми груп інтересів, розроблені у зарубіжній та вітчизняній політології. Показано, що групи інтересів виникають в результаті ускладнення і диференціації соціальної системи в якості механізму, що дозволяє оптимізувати цю систему, збільшити ступінь її стійкості до дестабілізуючих впливів, впровадити в соціальний простір легітимні канали зняття соціальної напруженості. Розглянуто діяльність основних груп політичних інтересів в Україні, проаналізовано ступінь їх політичного впливу. Виявлено, що в Україні практично склався весь основний набір організованих інтересів, які успішно функціонують на Заході - союзи підприємців, профспілкові союзи, різноманітні неурядові організаціїї тощо. Йде активний процес вироблення механізму їх впливу на державу. Це одне з найцінніших явищ сучасної української дійсності, оскільки воно відображає процес самоорганізації різних соціальних груп з їх специфічними інтересами. Однак групи інтересів в більшості своїй занадто слабкі, щоб мати серйозний вплив на формування та реалізацію державної політики. У подальшому розвитку груп інтересів, розширенні їх представленості, оптимізації взаємодії з державними інститутами бачиться найважливіша складова демократичного розвитку України.

Ключові слова


Групи інтересів, громадянське суспільство, держава, система функціонального представництва інтересів, лобізм, політична, демократія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Політологічний словний: Навч.посіб. для студ. вищ. навч.закл. / За ред. М.Ф.Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с. [Politolohichnyi slovnyi: Navch.posib. dlia stud. vyshch. navch.zakl. / Za red. M.F.Holovatoho ta O.V. Antoniuka. – K.: MAUP, 2005. – 792 s.]

Подходы к интерпретации политического процесса // Категории политической науки. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. – С.321-331. [Podkhody k interpretatsii politicheskogo protsessa // Kategorii politicheskoi nauki. – M.: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2002. – S.321-331.]

Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. [Veber M. Izbrannye proizvedeniya / Per. s nem.; Sost., obshch. red. i poslesl. Yu.N. Davydova; Predisl. P.P. Gaidenko. – M.: Progress, 1990. – 808 s.]

Potter A.: Organised Groups in British National Politics. – Westport (Corn.), 1961. – 395 p.

Даль Р. Предпосылки возникновения полиархий / Р. Даль // Полис. – 2002. - № 6. – С. 34-57. [Dal' R. Predposylki vozniknoveniya poliarkhii / R. Dal' // Polis. – 2002. - № 6. – S. 34-57.]

Парадокс Олсона // Д. Кола. Политическая социология / Пер. с фр.; Предисл. А.Б. Гофмана. – М.: ИНФРА М, Изд-во «Весь мир», 2001. - С. 133-136. [Paradoks Olsona // D. Kola. Politicheskaya sotsiologiya / Per. s fr.; Predisl. A.B. Gofmana. – M.: INFRA M, Izd-vo «Ves' mir», 2001. - S. 133-136.]

Парсонс Т. О социальных системах / Под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. - 832 с. [Parsons T. O sotsial'nykh sistemakh / Pod red. V.F. Chesnokovoi i S.A. Belanovskogo. – M.: Akademicheskii Proekt, 2002. - 832 s.]

Даль Р. О демократии / Пер. с англ. А.С. Богдановского; Под ред. О.А. Алякринского. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 208 с. [Dal' R. O demokratii / Per. s angl. A.S. Bogdanovskogo; Pod red. O.A. Alyakrinskogo. - M.: Aspekt Press, 2000. - 208 s.]

Дюверже М. Политические партии / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2002. – 560 с. [Dyuverzhe M. Politicheskie partii / Per. s fr. – M.: Akademicheskii Proekt, 2002. – 560 s.]

Негосударственные институты в политической системе // Категории политической науки. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. - С. 294-320. [Negosudarstvennye instituty v politicheskoi sisteme // Kategorii politicheskoi nauki. - M.: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2002. - S. 294-320.]

Blondel J. Comparing Political Systems. - London: Weidenfeld and Nicolson, 1973. – 746 p.

Биковець В.І. Представництво групових інтересів у політиці сучасної України / В.І. Биковець // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. Знання України, 2006. – Вип. 22. – С.191-202. [Bykovets V.I. Predstavnytstvo hrupovykh interesiv u politytsi suchasnoi Ukrainy / V.I. Bykovets // Politolohichnyi visnyk. Zb-k nauk. prats. – K. Znannia Ukrainy, 2006. – Vyp. 22. – S.191-202.]

Рейтерович І. В. Політичний вимір діяльності ФПГ у державах перехідного типу / І.В. Рейтерович // Політичний менеджмент. - № 1. – 2005. – С. 70-77. [Reiterovych I. V. Politychnyi vymir diialnosti FPH u derzhavakh perekhidnoho typu / I.V. Reiterovych // Politychnyi menedzhment. - № 1. – 2005. – S. 70-77.]

Шангіна Л. Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова Профспілки України: давайте, дружити, але не чіпайте нас за майно // [Режим доступу: http://www.uceps.org/ ua/show/147/]. [Shanhina L. Ukrainskyi tsentr ekonomichnykh ta politychnykh doslidzhen im. O. Razumkova Profspilky Ukrainy: davaite, druzhyty, ale ne chipaite nas za maino // [Rezhym dostupu: http://www.uceps.org/ ua/show/147/]]

References (en)

Political Science: Teaching. for studio higher teaching [Ed. M. F. Golovaty and O. V. Antonyuk] (2005), IAPM, Kyiv, 792 p. [in Ukrainian]

“Approaches to the interpretation of the political process” (2002), Categories of political science, The Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), Moscow, pp. 321-331. [in Russian]

Weber, M. (1990), Selected works [trans.; ed. and after. Yu. N. Davydova; foreword. P. P. Gaidenko], Progress, Moscow, 808 p. [in Russian]

Potter, A. (1961), Organised Groups in British National Politics, Westport (Corn.), 395 p.

Dal, R. (2002), “Prerequisites for the emergence of polyarchs”, Polis, No. 6, pp. 34-57. [in Russian]

“The Olson Paradox” (2001), In D. Cola. Political sociology [trans. with Fr.; foreword. A. B. Hoffmann], INFRA, All World, Moscow: pp. 133-136. [in Russian]

Parsons, T. (2002), On social systems [ed. V. F. Chesnokova and S. A. Belanovsky], Academic Project, Moscow, 832 p. [in Russian]

Dal, R. (2000), About democracy [trans. with English A. S. Bogdanovsky; ed. O. A. Alyakrinsky], Aspect Press, Moscow, 208 p. [in Russian]

Duverger, M. (2002), Political parties [trans. with Fr.], Academic Project, Moscow, 560 p. [in Russian]

“Non-state institutions in the political system” (2002), Categories of political science. The Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), Moscow, pp. 294-320. [in Russian]

Blondel, J. (1973), Comparing Political Systems, Weidenfeld and Nicolson, London, 746 p.

Bikovets, V. I. (2006), “Representation of group interests in the policy of modern Ukraine”, Political Science Bulletin, Knowledge of Ukraine, Kyiv, No. 22, pp. 191-202. [in Ukrainian]

Reiterovich, I. V. (2005), “The Political Dimension of FPG Activities in Transitional”, Political Management, No. 1, pp. 70-77. [in Ukrainian]

Shangina, L. “Ukrainian Centre for Economic and Political Studies named after Olexander Razumkov. Trade unions of Ukraine: let's be friends, but do not touch us for property” available at: http://www.uceps.org/ua/show/147 [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.