Інституціалізація громадянського суспільства: поняття та підходи до визначення

Nazar Kritskalyuk

Анотація


Проаналізовано різні підходи до розуміння концепту громадянського суспільства в роботах зарубіжних та українських вчених, описаний генезис і сучасні інтерпретації поняття «громадянське суспільство». Наголошується, що багаторічна традиція його вивчення поки не дозволила виробити єдину і загальноприйнятну теоретичну концепцію його наукового уявлення. Полеміка про зміст і дефініції цього феномену, його структури і функції триває, а наявні в науковій літературі визначення занадто багатоманітні і різнопланові. У той же час більшість дослідників погоджуються з тезою, що для громадянського суспільства характерна єдина система цінностей, яка фіксує його розмежування з державою, як через зростання свободи і розширенням соціальної рівності, так і через реструктуризацію та демократизацію самої держави. Поняття «інститут громадянського суспільства» розглядається як специфічна форма самоорганізації громадян, яка регулює процеси поза сферою діяльності держави через певні норми і правила. Показано, що в певних аспектах українське суспільство повторює в «згорнутому» і конспективному вигляді досвід західних країн, але багато в чому йде своїм шляхом. На відміну від західних країн, де процеси розвитку громадянського суспільства були переважно поступовими і органічними, громадянське суспільство в Україні, значно фрагментарніше, не збалансоване і в багатьох випадках амбівалентне, а запозичення тих чи інших організаційних форм не завжди веде до повноцінного розвитку їх змістовного боку.


Ключові слова


Громадянське суспільство, інституційне вимір, держава, самоорганізація громадян, фрагментарність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цицерон. Диалоги: О государстве: О законах / Цицерон ; [пер. с латин. изд. подгот. И. Н. Веселовский]. – М.: Наука, 1996. – 224 с. [Tsitseron. Dialogi: O gosudarstve: O zakonakh / Tsitseron ; [per. s latin. izd. podgot. I. N. Veselovskii]. – M.: Nauka, 1996. – 224 s.]

Аристотель: соч. в 4 т. / [пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Доватура]. – М.: Мысль, 1983. – (Филос. наследие).Т. 1. Политика. Афинская полития. – 1983 – 482 с. [Aristotel': soch. v 4 t. / [per. s drevnegrech.; obshch. red. A. I. Dovatura]. – M.: Mysl', 1983. – (Filos. nasledie).T. 1. Politika. Afinskaya politiya. – 1983 – 482 s.]

Макиавелли Н. Государь / Николло Макиавелли – М. : Планета, 1990. – 79 с. [Makiavelli N. Gosudar' / Nikollo Makiavelli – M. : Planeta, 1990. – 79 s.]

Гоббс Т. Сочинения : в 2-х т. / Томас Гоббс. – М. : Мысль, 1991. Т. 1. – М., 1991. – 731 с. [Gobbs T. Sochineniya : v 2-kh t. / Tomas Gobbs. – M. : Mysl', 1991. T. 1. – M., 1991. – 731 s.]

Монтескье Ш. Избр. произведения / Ш. Монтескье ; [общ. ред. проф. М. П.Баскина. Примеч. О. С. Миндлиной]. – М., Госполитиздат, 1955. – 800 с. [Montesk'e Sh. Izbr. proizvedeniya / Sh. Montesk'e ; [obshch. red. prof. M. P.Baskina. Primech. O. S. Mindlinoi]. – M., Gospolitizdat, 1955. – 800 s.]

Гегель Г. В. Ф. Философия права / Георг Вильгельм Фридрих Гегель ; [пер. с нем. ред. и сост. Д. А. Каримов и В. С. Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц]. – М. : Мысль, 1990. – 524 [2] с. [Gegel' G. V. F. Filosofiya prava / Georg Vil'gel'm Fridrikh Gegel' ; [per. s nem. red. i sost. D. A. Karimov i V. S. Nersesyants; avt. vstup. st. i primech. V.S. Nersesyants]. – M. : Mysl', 1990. – 524 [2] s.]

Гаджиев К. С. Политическая наука : пособие. – М. : Сорос – Междун. отношения, 1994. – 400 с. [Gadzhiev K. S. Politicheskaya nauka : posobie. – M. : Soros – Mezhdun. otnosheniya, 1994. – 400 s.]

Гражданское общество : реф. сбор. / Рос. акад. управл. ; [Аг А., Арато А., Андерсон П. и др. ] ; отв. ред. Г. И. Иванов. – М. : РАУ, 1994. – 65 с. [Grazhdanskoe obshchestvo : ref. sbor. / Ros. akad. upravl. ; [Ag A., Arato A., Anderson P. i dr. ] ; otv. red. G. I. Ivanov. – M. : RAU, 1994. – 65 s.]

Политологический словарь : в 2–х част. / [сост. В. А. Варывдин; научн. ред. И руковод. автор. кол-ва А. А. Миголатьев]. – М. : Луч, 1994. - Ч. 1. – М., 1994. – 208 с. [Politologicheskii slovar' : v 2–kh chast. / [sost. V. A. Varyvdin; nauchn. red. I rukovod. avtor. kol-va A. A. Migolat'ev]. – M. : Luch, 1994. - Ch. 1. – M., 1994. – 208 s.]

Громадянське суспільство в Україні : проблеми становлення / В. Ф. Сіренко, В. І. Тимошенко, Т. І. Ковальчук та ін. – К. : Логос, 1997. – 122 с. [Shanhina L. Ukrainskyi tsentr ekonomichnykh ta politychnykh doslidzhen im. O. Razumkova Profspilky Ukrainy: davaite, druzhyty, ale ne chipaite nas za maino // [Rezhym dostupu: http://www.uceps.org/ ua/show/147/]

Богініч О. Л. Громадянське суспільство як основа функціонування правової держави / О. Л. Богініч // Правова держава. – 1995. – № 6. – С. 65–69. [Bohinich O. L. Hromadianske suspilstvo yak osnova funktsionuvannia pravovoi derzhavy / O. L. Bohinich // Pravova derzhava. – 1995. – № 6. – S. 65–69.]

Телешун С. О. Державний устрій України: проблеми теорії і практики / Телешун С. О. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2000. – 344 с. [Teleshun S. O. Derzhavnyi ustrii Ukrainy: problemy teorii i praktyky / Teleshun S. O. – Ivano-Frankivsk: Lileia – NV, 2000. – 344 s.]

Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі : навч. – метод. посіб. / [В. Бебик, В. Бортніков, Л. Дегтярьова та ін.] ; за заг. ред. В. Бебика – К. : ІКЦ Леста, 2006. – 248 с. [Derzhava i hromadianske suspilstvo: partnerski komunikatsii u hlobalnomu sviti : navch. – metod. posib. / [V. Bebyk, V. Bortnikov, L. Dehtiarova ta in.] ; za zah. red. V. Bebyka – K. : IKTs Lesta, 2006. – 248 s.]

Політологічний енциклопедичний словник / [упоряд. В. П. Горбатенко]. – 2–е вид., доп. і перероб. – К. : Ґенеза, 2004. – 736 c. [Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk / [uporiad. V. P. Horbatenko]. – 2–e vyd., dop. i pererob. – K. : Geneza, 2004. – 736 c.]

Патей–Братасюк М. Г. Громадянське суспільство: сутність, ґенеза, ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України / Патей–Братасюк М. Г., Довгунь Т. І. – Тернопіль: Мандрівець, 1999. – 254 с. [Patei–Bratasiuk M. H. Hromadianske suspilstvo: sutnist, geneza, idei, osoblyvosti stanovlennia v umovakh suchasnoi Ukrainy / Patei–Bratasiuk M. H., Dovhun T. I. – Ternopil: Mandrivets, 1999. – 254 s.]

Хуснутдінов О. Громадський рух як рушійна сила формування громадянського суспільства (Третій сектор в Україні. Теоретично-правові та практичні аспекти розвитку) / Хуснутдінов О. – К. : ФПУ, 2000. – 47 с. [Khusnutdinov O. Hromadskyi rukh yak rushiina syla formuvannia hromadianskoho suspilstva (Tretii sektor v Ukraini. Teoretychno-pravovi ta praktychni aspekty rozvytku) / Khusnutdinov O. – K. : FPU, 2000. – 47 s.]

Ганжуров Ю. ЗМІ як інститут громадянського суспільства / Ю. Ганжуров // Наукові записки Інституту політичних і етнополітичних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2004. – Вип. 25. – С. 63 –74. [Hanzhurov Yu. ZMI yak instytut hromadianskoho suspilstva / Yu. Hanzhurov // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnopolitychnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. – K., 2004. – Vyp. 25. – S. 63 –74.]

References (en)

Cicero (1996), Dialogues: On the state: On the laws [trans. with Latin. ed. preparation. I. N. Veselovsky], Nauka, Moscow, 224 p. [in Russian]

Aristotle (1983), comp. in 4 vol. [trans. with Greeks; ed. A. I. Dovatur], Vol. 1. Policy. Athenian polity, Thought, Moscow, 482 p. (Philosophical heritage) [in Russian]

Machiavelli, N. (1990), The Sovereign, Planeta, Moscow, 79 p. [in Russian]

Hobbes, T. (1991), comp. in 2 vol. Vol. 1. Thought, Moscow, 731 p. [in Russian]

Montesquieu, Sh. (1955), Selected works [ed. prof. M. P. Baskin, note. O. S. Mindlina], Statepolitpubl., Moscow, 800 p. [in Russian]

Hegel, G. W. F. (1990), Philosophy of Law [trans. D. A. Karimov and V. S. Nersesyants], Thought, Moscow, 524 p. [in Russian]

Gadzhiev, K. S. (1994), Political Science: A Handbook, Soros - Int. relations, Moscow, 400 p. [in Russian]

“Civil society: ref. collection”, Rus. acad. managed [Ag A., Arato A., Anderson P., etc.; ed. G. I. Ivanov], RAU, Moscow, 65 p. [in Russian]

The political dictionary: in 2 parts (1994). / [comp. V. A. Varyndin; ed. A. A. Migolatiev], Ray, Moscow, Part 1, 208 p. [in Russian]

Civil Society in Ukraine: Problems of Formation (1997) [V. F. Sirenko, V. I. Tymoshenko, T. I. Kovalchuk and others], Logos, Kyiv, 122 p. [in Ukrainian]

Bohinych, O. L. (1995), “Civil society as the basis of the functioning of the rule of law”, The rule of law, No. 6, pp. 65-69. [in Ukrainian]

Teleshun, S. O. (2000), The State System of Ukraine: Problems of Theory and Practice, Lilia – NV, Ivano-Frankivsk, 344 p. [in Ukrainian]

State and Civil Society: Partnerships in a Global World (2006), [V. Bebyk, V. Bortnikov, L. Degtyarev and others.; ed. V. Bebyk], Lesta, Kyiv, 248 p. [in Ukrainian]

Political science encyclopedic dictionary (2004), [order. V. P. Gorbatenko], Genesis, Kyiv, 736 p. [in Ukrainian]

Patay-Bratusyuk, M. G., Dovgun, T. I. (1999), Civil Society: Essence, Genesis, Ideas, Features of Formation in the Conditions of Contemporary Ukraine, Mandrivets, Ternopil, 254 p. [in Ukrainian]

Khusnutdinov, O. (2000), Social movement as a driving force in the formation of civil society (Third sector in Ukraine: Theoretical-legal and practical aspects of development), FPU, Kyiv, 47 p. [in Ukrainian]

Ganzhurov, Yu. (2004), “Mass Media as an Institute of Civil Society”, Scientific Papers of the I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, No. 25, pp. 63-74. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.