Електоральний політичний процес в демократичному суспільстві як предмет політичного маркетингу

Viktoriya Bokoch

Анотація


У статті досліджено зв'язок електоральної культури, електорального процесу та демократичного політичного маркетингу. У цьому зв'язку вибори розглядаються як необхідний атрибут електоральної політичної культури, який реалізується в електорально-політичному процесі. В дослідженні електорального процесу виділяються наступні концептуально-методологічні підходи: інституційний, соціологічний, соціально-психологічний, раціонально-економічний, вибірково-метафоричний і синтетичний. Сутність електорального процесу, з точки зору політичного маркетингу, найбільшою мірою визначають наступні чинники: характер політичних режимів і систем, державного ладу і форм правління; особливості ідеологічних орієнтацій і цінностей; ієрархічний рівень виборів (загальнонаціональні і місцеві); особливості виборчого законодавства; специфіка мас-медійного супроводу електорального процесу; лідерські ресурси суб'єктів політики тощо.

Ключові слова


Суспільство, демократія, електоральна політична культура, електоральний політичний процес, політичний маркетинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд, С. Верба // Полис. – 1992. – № 4. – С.122–134. [Almond G. Grazhdanskaya kul'tura i stabil'nost' demokratii / G. Almond, S. Verba // Polis. – 1992. – № 4. – S.122–134]

Балашова А.Н. Технология избирательной кампании в западной политической науке / А.Н. Балашова // Вест. Моск. ун-та. Сер. 12: полит. науки. – 2000. - №2. – С. 62-75. [Balashova A.N. Tekhnologiya izbiratel'noi kampanii v zapadnoi politicheskoi nauke / A.N. Balashova // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 12: polit. nauki. – 2000. - №2. – S. 62-75.]

Бебик В.М.. Політологія: наука і навчальна дисципліна : підручник / В.М.Бебик. – К.: Каравела, 2009. – 496 с. [Bebyk V.M.. Politolohiia: nauka i navchalna dystsyplina : pidruchnyk / V.M.Bebyk. – K.: Karavela, 2009. – 496 s.]

Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: навч.-метод. посіб [для студ. вищ. навч. закл.]. / В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2001. – 216 с. [Bebyk V.M. Menedzhment vyborchoi kampanii: resursy, tekhnolohii, marketynh: navch.-metod. posib [dlia stud. vyshch. navch. zakl.]. / V.M. Bebyk. – K.: MAUP, 2001. – 216 s.]

Білівітіна А.С. Особливості політичного маркетингу в сучасній Україні / А.С. Білівітіна // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2009. – Вип. 45. – С. 375-385. [Bilivitina A.S. Osoblyvosti politychnoho marketynhu v suchasnii Ukraini / A.S. Bilivitina // Politolohichnyi visnyk. Zb-k nauk. prats. – K. : «INTAS», 2009. – Vyp. 45. – S. 375-385.]

Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье. – М.: Socio Logos, 1993. – 336с. [Burd'e P. Sotsiologiya politiki / P. Burd'e. – M.: Socio Logos, 1993. – 336s.]

Вятр Е. Социология политических отношений / Е. Вятр. – М. : Политиздат,1979. – 476 с. [Vyatr E. Sotsiologiya politicheskikh otnoshenii / E. Vyatr. – M. : Politizdat,1979. – 476 s.]

Даль Р. О демократии / Р. Даль. – М. : Аспект-Пресс, 2000. – 208 с. [Dal' R. O demokratii / R. Dal'. – M. : Aspekt-Press, 2000. – 208 s.]

Королько В. Г. Загальні принципи організації та проведення передвиборчих кампаній / В. Г. Королько // Політичний маркетинг та електоральні технології. – Запоріжжя: Гарт, 2002. – С.7–30. [Korolko V. H. Zahalni pryntsypy orhanizatsii ta provedennia peredvyborchykh kampanii / V. H. Korolko // Politychnyi marketynh ta elektoralni tekhnolohii. – Zaporizhzhia: Hart, 2002. – S.7–30.]

Лікарчук Н.В. Вплив політичного маркетингу на політичний процес: позитивний досвід / Н.В. Лікарчук // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 168-175. [Likarchuk N.V. Vplyv politychnoho marketynhu na politychnyi protses: pozytyvnyi dosvid / N.V. Likarchuk // Suchasna ukrainska polityka: polityky i politolohy pro nei. – 2009. – Vyp. 17. – S. 168-175]

Лисовский С.Ф. Избирательные технологии: история, теория, практика: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.Ф.Лисовский, В.А. Евстафьев. – М.: РАУ, 2000. – 294 с. [Lisovskii S.F. Izbiratel'nye tekhnologii: istoriya, teoriya, praktika: pіdruch. [dlya stud. vishch. navch. zakl.] / S.F.Lisovskii, V.A. Evstaf'ev. – M.: RAU, 2000. – 294 s.]

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. (у співав.) – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 808 с. [Politychna entsyklopediia. Redkol.: Yu. Levenets (holova), Yu. Shapoval (zast. holovy) ta in. (u spivav.) – K.: Parlamentske vydavnytstvo, 2012. – 808 s.]

Політологічний Енциклопедичний словник / [упоряд. В.П.Горбатенко]. - 2-ге вид., переробл. і доп. / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна. – К.: Генеза, 2004. – 736 с. [Politolohichnyi Entsyklopedychnyi slovnyk / [uporiad. V.P.Horbatenko]. - 2-he vyd., pererobl. i dop. / za red. Yu.S. Shemshuchenka, V.D. Babkina. – K.: Heneza, 2004. – 736 s.]

Поліщук І. О. Виборчий процес як детермінанта сучасної політики / І. О. Поліщук // Політичний менеджмент. – 2005. – № 3. – С. 137–146. [Polishchuk I. O. Vyborchyi protses yak determinanta suchasnoi polityky / I. O. Polishchuk // Politychnyi menedzhment. – 2005. – № 3. – S. 137–146.]

Поліщук І.О. Демократична традиція як фактор сталого розвитку Української державності / І. О. Поліщук // Сталий розвиток територіальної громади : управлінський аспект : [наук. моногр.] – Х. : Магістр, 2008. – С. 59–75. [Polishchuk I.O. Demokratychna tradytsiia yak faktor staloho rozvytku Ukrainskoi derzhavnosti / I. O. Polishchuk // Stalyi rozvytok terytorialnoi hromady : upravlinskyi aspekt : [nauk. monohr.] – Kh. : Mahistr, 2008. – S. 59–75.]

Полторак В.А. Избирательные кампании: научный поход к организации / В.А. Полторак, О.В. Петров. - К.: Знания Украины, 2004. - 120 с. [Poltorak V.A. Izbiratel'nye kampanii: nauchnyi pokhod k organizatsii / V.A. Poltorak, O.V. Petrov. - K.: Znaniya Ukrainy, 2004. - 120 s.]

Почепцов Г.Г. Как становятся президентами: избирательные технологии ХХ века / Г.Г. Почепцов. – К., 1999. – 201 с. [Pocheptsov G.G. Kak stanovyatsya prezidentami: izbiratel'nye tekhnologii KhKh veka / G.G. Pocheptsov. – K., 1999. – 201 s.]

Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе / Г.Г. Почепцов. – К., 1997. – 207 с. [Pocheptsov G.G. Simvoly v politicheskoi reklame / G.G. Pocheptsov. – K., 1997. – 207 s.]

Примуш М. В. Політичні партії: механізми інституціоналізації і структурної трансформації: автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / М. В. Примуш. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 32 с. [Prymush M. V. Politychni partii: mekhanizmy instytutsionalizatsii i strukturnoi transformatsii: avtoref. dys. … d-ra polit. nauk : 23.00.02 / M. V. Prymush. – Lviv: Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2002. – 32 s.]

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів : Астролябія, 2005. – 348 с. [Romaniuk A., Shveda Yu. Partii ta elektoralna polityka / A. Romaniuk, Yu. Shveda. – Lviv : Astroliabiia, 2005. – 348 s.]

Ротар Н. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду: моногр. / Н. Ю. Ротар. – Чернівці: Рута, 2007. – 472 с. [Rotar N. Politychna uchast hromadian Ukrainy u systemnykh transformatsiiakh perekhidnoho periodu: monohr. / N. Yu. Rotar. – Chernivtsi: Ruta, 2007. – 472 s.]

Санистебан Л.С. Основы политической науки / Л.С. Санистебан. – М., 1992. – 312 с. [Sanisteban L.S. Osnovy politicheskoi nauki / L.S. Sanisteban. – M., 1992. – 312 s.]

Сегела Ж. Национальные особенности охоты за голосами: Так делают президентов / Ж. Сегела. – М.: Вагриус, 1999. [Segela Zh. Natsional'nye osobennosti okhoty za golosami: Tak delayut prezidentov / Zh. Segela. – M.: Vagrius, 1999.]

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М.: Прогресс, 1995. – 375 c. [Khabermas Yu. Demokratiya. Razum. Nravstvennost' / Yu. Khabermas. – M.: Progress, 1995. – 375 c.]

Чемшит О. О. Оптимізація демократичного розвитку політичних систем у контексті співвідношення державної влади та політичної участі : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / О. О. Чемшит. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. – 37 с. [Chemshyt O. O. Optymizatsiia demokratychnoho rozvytku politychnykh system u konteksti spivvidnoshennia derzhavnoi vlady ta politychnoi uchasti : avtoref. dys. ... d-ra polit. nauk : 23.00.02 / O. O. Chemshyt. – Lviv : Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 2005. – 37 s.]

Duverger M. The Idea of Politics / М. Duverger. – London : Columbia Univ. Press, 1978. – 275 р.

References (en)

Almond, G., Verba, S. (1992), “Civil culture and stability of democracy”, Polis, No.4, pp. 122-134. [in Russian]

Balashova, A. N. (2000), “Technology of the election campaign in Western political science”, Newsletter of Moscow. University. Ser. 12: polit. Science, No. 2, pp. 62-75. [in Russian]

Bebyk, V. M. (2009), Political science: science and discipline, Caravela, Kyiv, 496 p. [in Ukrainian]

Bebyk, V. M. (2001), Management of the election campaign: resources, technologies, marketing: teaching method, IAPM, Kyiv, 216 p. [in Ukrainian]

Bilivitina, A. S. (2009), “Features of Political Marketing in Contemporary Ukraine” The Political Heral, “INTAS”, Kyiv, 2009, No. 45, pp. 375-385. [in Ukrainian]

Bourdieu, P. (1993), Sociology of Politics, Socio Logos, Moscow, 336 p. [in Russian]

Vyatr, E. (1979), Sociology of Political Relations, Politizdat, Moscow, 476 p. [in Russian]

Dal, R. (2000), About Democracy, Aspect-Press, Moscow, 208 p. [in Russian]

Korolko, V. G. (2002), “General principles of organizing and conducting election campaigns”, Political marketing and electoral technologies, Gart, Zaporozhye, pp. 7-30. [in Ukrainian]

Likarchuk, N. V. (2009), “Influence of Political Marketing on the Political Process: Positive Experience”, Modern Ukrainian politics: politicians and political scientists about it, No. 17, pp. 168-175. [in Ukrainian]

Lisovsky, S. F., Evstafiev, V. A. (2000), Elective technologies: history, theory, practice, RAU, Moscow, 294 p. [in Russian]

Political Encyclopedia (2012), [Editorial: Yu. Levenets (head), Yu. Shapoval (Deputy Chairman) and others (in singing.)], Parliamentary Publishing House, Kyiv, 808 p. [in Ukrainian]

Political Science Encyclopedia Dictionary (2004), [comp. V. P. Gorbatenko; ed. Yu. S. Shemshuchenko, V. D. Babkin], Genesis, Kyiv, 736 p. [in Ukrainian]

Polischuk, I. O. (2005), Election process as a determinant of modern politics, Political Management, No. 3, pp. 137-146. [in Ukrainian]

Polishchuk, I. O. (2008), “Democratic tradition as a factor of sustainable development of the Ukrainian statehood”, Sustainable development of the territorial community: management aspect, Master, Kharkiv, pp. 59-75. [in Ukrainian]

Poltorak, V. A., Petrov, O. V. (2004), Electoral campaigns: a scientific campaign to the organization, Knowledge of Ukraine, Kyiv, 120 p. [in Russian]

Pocheptsov, G. G. (1999), How to become presidents: election technologies of the twentieth century, Kyiv, 201 p. [in Russian]

Pocheptsov, G. G. (1997), Symbols in political advertising, Kyiv, 207 p. [in Russian]

Primush, M. V. (2002), Political parties: mechanisms of institutionalization and structural transformation: Author's thesis, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 32 p. [in Ukrainian]

Romanyuk, A., Shveda, Y. (2005), Parties and electoral politics, Astrolabe, Lviv, 348 p. [in Ukrainian]

Rotar, N. (2007), Political Participation of Ukrainian Citizens in System Transformations of the Transitional Period, Ruta, Chernivtsi, 472 p. [in Ukrainian]

Sanisteban, L. S. (1992), Fundamentals of political science, Moscow, 312 p. [in Russian]

Segela, G. (1999), National features of hunting for votes: So do the presidents, Vagrius, Moscow. [in Russian]

Habermas, J. (1995), Democracy. Mind. Morality, Progress, Moscow, 375 p. [in Russian]

Chemshit, O. O. (2005), Optimization of the democratic development of political systems in the context of the relation of state power and political participation: Author's thesis, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 37 p. [in Ukrainian]

Duverger, M. (1978), The Idea of Politics, Columbia Univ. Press, London, 275 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.