Ціннісна парадигмальність української геополітичної думки кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя

Petro Fedoruk

Анотація


У статті аналізуються геополітичні праці видатних українських мислителів кінця XIX - першої половини ХХ століть (М.Драгоманов, С.Подолинський, М.Міхновський, Ю. Бачинський, М. Грушевський, В. Винниченко, В. Липинський, С. Рудницький, О. Бочковський, А. Синявский, М. Сціборський, В. Старосольський, С. Дністрянський, С. Шелухін, Ю.Липа та ін.). Доводиться, що ці мислителі на високому науковому рівні досліджували історію українського народу, його менталітет, культуру, цінності. Підкреслюється пріоритетність для вітчизняної геополітичної думки цінностей, притаманних сучасним високорозвиненим товариствам: цінності людини як духовної істоти, що прагне до самореалізації, свободи, соціальної справедливості, рівності прав тощо. Описуються принципи розуміння геополітичних інтересів і пріоритетів розвитку України, яке простежується у визначенні ними призначення української держави, закономірностей реалізації її внутрішньої і зовнішньої політики. Обґрунтовується доцільність реалізації переваг, які надає стратегічне розташування України на стику європейської та азіатської цивілізацій, що, в принципі, навіть зобов’язує Україну стати комунікаційним ланцюгом, що поєднував би Захід і Схід, Північ і Південь.

Ключові слова


Геополітика; цінності; пріоритети; Україна; міжнародні відносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Жабінець Н.В. Політичні цінності та їх втілення у процесі демократизації українського суспільства: Автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.03 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова – К., 2006. – 20 с. [Zhabinets N.V. Politychni tsinnosti ta yikh vtilennia u protsesi demokratyzatsii ukrainskoho suspilstva: Avtoref. dys. kand. polit. nauk: 23.00.03 / Natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. M.P.Drahomanova – K., 2006. – 20 s.]

Хилько М.М. Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки: Дис. канд. філос. наук: 09.00.12 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 208 арк. [Khylko M.M. Filosofsko-svitohliadni pidvalyny ukrainskoi heopolitychnoi dumky: Dys. kand. filos. nauk: 09.00.12 / Kyivskyi natsionalnyi un-t im. Tarasa Shevchenka. – K., 2004. – 208 ark.]

Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України // Чому ми хочемо самостійної України. – Львів: Світ, 1994. - С.36-93. [Rudnytskyi S. Chomu my khochemo samostiinoi Ukrainy // Chomu my khochemo samostiinoi Ukrainy. – Lviv: Svit, 1994. - S.36-93.]

Драгоманов М. Переднє слово (до "Громади" 1878 р.) // Вибране / Упорядн.та авт. іст.-біогр. нарису Р.Міщук. – К.: Либідь, 1991. – С.276-326. [Drahomanov M. Perednie slovo (do "Hromady" 1878 r.) // Vybrane / Uporiadn.ta avt. ist.-biohr. narysu R.Mishchuk. – K.: Lybid, 1991. – S.276-326.]

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть // Великий українець: Матеріли з життя та діяльності М.С.Грушевського / Упорядн., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., прим. А.Демиденка. – К.: Веселка, 1992. – С.61-75. [Hrushevskyi M. Khto taki ukraintsi i choho vony khochut // Velykyi ukrainets: Materily z zhyttia ta diialnosti M.S.Hrushevskoho / Uporiadn., pidhot. tekstiv ta fotomaterialiv, koment., prym. A.Demydenka. – K.: Veselka, 1992. – S.61-75.]

Бачинський Ю. Большевицька революція і Українці. Критичні замітки. – Берлін, 1928. – 135 с. [Bachynskyi Yu. Bolshevytska revoliutsiia i Ukraintsi. Krytychni zamitky. – Berlin, 1928. – 135 s.]

Винниченко В. Відродження нації. В 3-х т. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1990. – Т.І. – 348 с. [Vynnychenko V. Vidrodzhennia natsii. V 3-kh t. – K.: Vydavnytstvo politychnoi literatury Ukrainy, 1990. – T.I. – 348 s.]

Грушевський М. На порозі нової України // Великий українець: Матеріли з життя та діяльності М.С.Грушевського / Упорядн., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., прим. А.Демиденка. – К.: Веселка, 1992. – С.133-178. [Hrushevskyi M. Na porozi novoi Ukrainy // Velykyi ukrainets: Materily z zhyttia ta diialnosti M.S.Hrushevskoho / Uporiadn., pidhot. tekstiv ta fotomaterialiv, koment., prym. A.Demydenka. – K.: Veselka, 1992. – S.133-178.]

Драгоманов М. Неправда – не просвіта // Літературно-публіцистичні праці. У 2 т. – К.: Наукова думка, 1970. – Т.2. – С.397-415. [Drahomanov M. Nepravda – ne prosvita // Literaturno-publitsystychni pratsi. U 2 t. – K.: Naukova dumka, 1970. – T.2. – S.397-415.]

Бачинський Ю. Єврейські погроми на Україні та Українській Народній Республіці // Бегей І. Юліан Бачинський: соціал-демократ і державник. – К.: Основні цінності, 2001. – С.224-231. [Bachynskyi Yu. Yevreiski pohromy na Ukraini ta Ukrainskii Narodnii Respublitsi // Behei I. Yulian Bachynskyi: sotsial-demokrat i derzhavnyk. – K.: Osnovni tsinnosti, 2001. – S.224-231.]

Липа Ю. Розподіл Росії. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. – 148 с. [Lypa Yu. Rozpodil Rosii. – Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, 1998. – 148 s.]

Липинський В.Листи до братів-хліборобів. – Нью-Йорк: Булава, 1954. – 475с. [Lypynskyi V.Lysty do brativ-khliborobiv. – Niu-Iork: Bulava, 1954. – 475s.]

Драгоманов М. Рай і поступ. – Вінніпег, 1916. – 97 с. [Drahomanov M. Rai i postup. – Vinnipeh, 1916. – 97 s.]

Програма Української народної партії // Самостійна Україна. Збірник програм українських політичних партій початку ХХ століття. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. - С.23-53. [Prohrama Ukrainskoi narodnoi partii // Samostiina Ukraina. Zbirnyk prohram ukrainskykh politychnykh partii pochatku KhKh stolittia. - Ternopil: Redaktsiino-vydavnychyi viddil upravlinnia po presi, 1991. - S.23-53.]

Рудницький С. До основ українського націоналізму // Чому ми хочемо самостійної України. – Львів: Світ, 1994. - С.272-349. [Rudnytskyi S. Do osnov ukrainskoho natsionalizmu // Chomu my khochemo samostiinoi Ukrainy. – Lviv: Svit, 1994. - S.272-349.]

Бачинський Ю. Росія і Україна // Бегей І. Юліан Бачинський: соціалдемократ і державник. – К.: Основні цінності, 2001. – 256 с. – С.215-219. [Bachynskyi Yu. Rosiia i Ukraina // Behei I. Yulian Bachynskyi: sotsialdemokrat i derzhavnyk. – K.: Osnovni tsinnosti, 2001. – 256 s. – S.215-219.]

Липа Ю. Призначення України. – Львів: Просвіта, 1992. - 272 с. [Lypa Yu. Pryznachennia Ukrainy. – Lviv: Prosvita, 1992. - 272 s.]

Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії // Чому ми хочемо самостійної України. – Львів: Світ, 1994. - С.94-209. [Rudnytskyi S. Ukrainska sprava zi stanovyshcha politychnoi heohrafii // Chomu my khochemo samostiinoi Ukrainy. – Lviv: Svit, 1994. - S.94-209.]

References (en)

Zhabinets, N. V. (2006), Political values and their implementation in the process of democratization of Ukrainian society: Author's thesis, M. P. Dragomanov National Pedagogic University, Kyiv 20 p. [in Ukrainian]

Khilko, M. M. (2004), Philosophical and ideological foundations of Ukrainian geopolitical thought: Dis. PhD., Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 208 p. [in Ukrainian]

Rudnytsky, S. (1994), “Why do we want an independent Ukraine”, In Why do we want an independent Ukraine, World, Lviv, pp. 36-93. [in Ukrainian]

Drahomanov, M. (1991), “Foreword (to the "Community" in 1878)”, In Selected [compiler R.Mishchuk], Lybid, Kyiv, pp. 276-326. [in Ukrainian]

Hrushevsky, M. (1992), “Who are Ukrainians and what do they want” In The Great Ukrainian: Matter of Life and Activities of MS Grushevsky [ed. A. Demidenko], Rainbow, Kyiv, pp. 61-75.

Bachinsky, Yu. (1928), Bolshevik Revolution and Ukrainians. Critical Notes, Berlin, 135 p. [in Ukrainian]

Vynnychenko, V. (1990), Revival of the nation. In 3 vols, Publishing House of Political Literature of Ukraine, Kyiv, Vol. I, 348 p. [in Ukrainian]

Grushevsky, M. (1992), “On the threshold of a new Ukraine” In The Great Ukrainian: Matter of Life and Activities of MS Grushevsky [ed. A. Demidenko], Rainbow, Kyiv, pp. 133-178. [in Ukrainian]

Dragomanov, M. (1970), “The truth is not enlightenment”, Literary and journalistic works. In 2 vols, Scientific Opinion, Kyiv, Vol. 2, pp. 397-415. [in Ukrainian]

Bachinsky, Y. (2001), “Jewish pogroms in Ukraine and the Ukrainian People's Republic”, In Begey, I. Yulian Bachinsky: Social Democrat and statesman, Key values, Kyiv, pp. 224-231. [in Ukrainian]

Lypa, Yu. (1998), Distribution of Russia, Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, 148 p. [in Ukrainian]

Lypynsky, V. (1954), Lists to the brothers-farmers, Bulava, New York, 475 s. [in Ukrainian]

Dragomanov, M. (1916), Paradise and progress, Winnipeg, 97 p. [in Ukrainian]

“Program of the Ukrainian People's Party”, Independent Ukraine. Collection of programs of Ukrainian political parties beginning of the twentieth century, Editorial and publishing department of press management, Ternopil, pp. 23-53. [in Ukrainian]

Rudnitsky, S. (1994), “To the basics of Ukrainian nationalism”, Why do we want an independent Ukraine, World, Lviv, pp. 272-349. [in Ukrainian]

Bachinsky, Yu. (2001), “Russia and Ukraine”, In Begey, I. Julian Bachinsky: Social-Democrat and statesman, Key values, Kyiv, pp. 215-219. [in Ukrainian]

Lypa, Yu. (1992), Appointment of Ukraine, Prosvita, Lviv, 272 p. [in Ukrainian]

Rudnitsky, S. (1994), “Ukrainian case on the state of political geography”, Why do we want an independent Ukraine, World, Lviv, pp. 94-209. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.