Релігійна і наукова істина у вченні Теофана Прокоповича

Zoryna Nikitina

Анотація


У статті розглядається запропонований Теофаном Прокоповичем спосіб пояснення природи людського знання, своєрідне співвіднесення істин релігії та науки. Досліджується ступінь значущості розуміння Теофаном Прокоповичем гносеологічних проблем в контексті новоєвропейської філософії. На основі порівняння філософських поглядів українського філософа з поглядами британського мислителя Дж. Локка розглядається теорія «вроджених ідей», як одного з основних способів пояснення пізнавальних здібностей людини. Досліджується специфіка звернення Т. Прокоповича до «вродженої ідеї Бога» і відстоювання ним принципової потреби людини в істинному знанні. Автор акцентує увагу і на необхідності переорієнтації дослідницьких ракурсів, що дозволяють більш точніше відтворити інтелектуальне середовище філософії Нового часу та особливості розвитку філософії в Україні як частини європейської інтелектуальної парадигми

Ключові слова


Вроджені ідеї; релігійна істина; наукова істина; пізнавальні здібності людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький В. С. Українська національна еліта ХVІІ-ХVІІІ ст.: Феофан Прокопович /// Схід, № 9-10(18-17), 1997. – С.53-57, С.56.

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. ХVІІ-ХVІІІ ст.: Підручник. – К.: Либідь, 1988. – С. 6

Идейные связи прогрессивных мыслителей братских народов: XVII - XVIII вв. – Киев.: Наукова думка, 1978. – 190 с., С.126-127.

Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники. – М., 1844.

Я.М. Стратий, В.Д. Литвинов, В.А. Андрушко Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – Киев: Наукова думка, 1982. – 349 с.

Чистович И. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.

Феофан [Прокопович] Рассуждение о безбожии. М., 1774.

Феофан Прокопович. Філософські твори в трьох томах. – К., 1979. –Т. 2. – 552 с

Locke, John. Works, Vol 1. London: Taylor, 1722.

References (en)

Biletskyi, V.S. (1997), “Ukrainian national elite of XVII-XVIII centuries: Feofan Prokopovich” [“Ukrains’ka natsional’na elita XVII-XVIII st.: Feofan Prokopovich”], East, No. 9-10 (18-17), pp. 53-57, p.56 [in Ukrainian]

Husiev, V.I. (1988), Western philosophy in modern times. XVII-XVIII centuries: Textbook [Zakhidna filosofiia Novoho chasu. XVII-XVIII st.: Pidruchnyk], Lybid, Kyiv, 1988, 368 p. [in Ukrainian]

Ideological communication of progressive thinkers of the fraternal peoples: XVII - XVIII centuries [Ideinye svyazi progressivnykh myslitelei bratskikh narodov: XVII - XVIII vv.], Scientific thought, Kyiv, 1978, 190 p. [in Russian]

Samarin, Yu.F. (1844), Stefan Yavorskyi and Feofan Prokopovich as preachers [Stefan Yavorskii i Feofan Prokopovich kak propovedniki], University press, Moscow, 1844, 232 p. [in Russian]

Stratii, Ya.M., Litvinov, V.D., Andrushko, V.A. (1982), Description of courses of philosophy and rhetoric of professors of Kyiv-Mohyla Academy [Opisanie kursov filosofii i ritoriki professorov Kievo-Mogilyanskoi akademii], Scientific thought, Kyiv, 1982, 349 p. [in Russian]

Chistovich, I. (1868), Feofan Prokopovich and his times [Feofan Prokopovich i ego vremya], Press of the Imperial Academy of Sciences, St. Petersburg, 1868, 752 p. [in Russian]

Feofan [Prokopovich] (1774), Discourse on godlessness [Rassuzhdenie o bezbozhii], Imperial Moscow University, Moscow, 1774, 38 p. [in Russian]

Prokopovich, F. (1979) Philosophical works in three volumes [Filosofski tvory v trokh tomakh], Kyiv, 1979, vol.2, 552 p. [in Ukrainian]

Locke, J. (1722), Works, Taylor, London, Vol 1, 575 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.