Особливості організації буддійського розумового простору

Alesiian Patsev

Анотація


У статті представлена гіпотеза щодо відмінностей просторового модусу філософського мислення, звідки виникають і відмінності в загальній формі пізнавального простору, що оформляє внутрішній простір поняття шляхом перетворення його в зменшену модель загальної форми пізнавального простору.

У статті зачіпаються дві основні епістемологічні форми мислення (дві мисленнєво-просторові схеми). Перша - це пірамідальна мисленнєво-просторова схема, при якій епістемологічної простір зникає в розумовій вершині. Саме в ній формуються базові поняття Єдиного, Абсолюту, Бога, субстанції, душі як субстанції тощо. Друга - мисленнєво-просторова схема, яка нагадує «перевернуту піраміду». У ній відсутні такі мисленнєво-гравітаційні об'єкти, як субстанція, Єдиний Деміург, душа як субстанція. На думку автора, ця мисленнєво-просторова схема саме і властива буддійському мисленню.

Ключові слова


Ментальний простір; розумове простір; буддійське філософське мислення; Єдине; Шунья; Нірвана

Повний текст:

PDF

Посилання


Fauconnier G., Mental Spaces: Aspects of meaning construction in natural language. - Сambridge: Cambridge University Press, 1994.

Fauconnier G., Turner MЕ. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’ s Hidden Complexities. - NY: Basic Books, 2002.

Головинский А.А. Ментальное пространство прецедентных текстов: на материале англ. стишков и прибауток // Вестн. Башкир. ун-та. – 2009, № 3. – С. 792-796.

Гейзенберг В. Физика и философия. – М.: ?ностранная литература, 1963.

Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца VIII века. – М.: Наука, 1979.

Платон. Диалоги. – М.: Мысль, 1986.

Пацев А. Буддийское философское мышление. Эпистемологические формы мышления (на болг. яз.). – София, 2009.

Пацев А. Буддийское учение об анатмане (не-душе) (на болг. яз.). – София. 2012.

References (en)

Fauconnier G. (1994), Mental Spaces: Aspects of meaning construction in natural language, Cambridge University Press, Сambridge, 1994, 190 p.

Fauconnier G., Turner M. (2002), The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’ s Hidden Complexities, Basic Books, NY, 440 p.

Golovinskii, A.A. (2009), “The mental space of precedent texts: based on the material of English poems and sayings” [“Mental'noe prostranstvo pretsedentnykh tekstov: na materiale angl. stishkov i pribautok”], Bulletin of the Bashkir University, No. 3, pp. 792-796. [in Russian]

Geizenberg, V. (1963), Physics and philosophy [Fizika i filosofiya], Foreign literature, Moscow, 1963, 293 p. [in Russian]

Dorfman, Ya.G. (1979), World history of physics from ancient times to the end of the VIII century [Vsemirnaya istoriya fiziki s drevneishikh vremen do kontsa VIII veka], Science, Moscow, 1979, 352 p. [in Russian]

Plato (1986), Dialogues [Dialogi], Thought, Moscow, 1986, 607 p. [in Russian]

Patsev, A. (2009), Buddhist philosophical thinking. Epistemological forms of thinking [Buddiiskoe filosofskoe myshlenie. Epistemologicheskie formy myshleniya], Faber, Sofia, 2009, 240 p. [in Bulgarian]

Patsev, A. (2012), The Buddhist doctrine of anatman (no-soul) [Buddiiskoe uchenie ob anatmane (ne-dushe)], Sofia, 2012, 125 p. [in Bulgarian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.