Смислові інтенції сучасного спорту

Liubov Sheremet

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сучасної спортивної діяльності у контексті її смисловий завантаженості, і того смисложиттєвого вимірювання, який вкладається в спорт суспільством і відображається у формуванні ціннісних орієнтирів у причетних до цього роду діяльності громадян. Смисложиттєва навантаженість спорту визначається як соціально прийнята і нормативна структура цінностей, яка реалізуэться за допомогою задоволення специфічних потреб людини в процесі набуття соціального визнання через ігрові заняття, які раніше традиційно розглядалися виключно у вигляді розваг і форми проведення дозвілля. Починаючи з епохи Нового часу, спортивні ігри почали розглядатися у якості адекватного засобу у вихованны підростаючого покоління, і в якості певного чинника закріплення у свідомості людини соціальних норм та цінностей. У статті обґрунтовується той факт, що професійний спорт постає сьогодні як найважливіший спосіб соціалізації людини, який надає їй також і можливість соціальної мобільності, дозволяючи успішніше опановувати соціальні ролі і підвищувати свій соціальний статус. Автором статті демонструється і той факт, що сучасний спорт виявляється затвердженням нормативної маскулінності як у спортсменів, так і у глядачів, закріплюючи за ними, незалежно від їхньої гендерної приналежності, соціально очікуваний образ поведінки. Доводиться, що найбільш адекватним смисловим позначенням сучасного спорту виступає його осмислення як легітимної форми агоністики: в основі такого визначення знаходиться  розуміння спортивної практики у якості реалізуючої одну з найбільш архаїчних потреб людини: потребу у боротьбі, активному і безпосередньому суперництві, у якому завжди повинен бути виявлений переможець; відповідно, і в спорті такого роду потреба сублімується, заміщаючи табуйовані інтенції соціально прийнятними, цивілізованими формами боротьби - затвердженням та реалізацією особистісної волі до перемоги

Ключові слова


Філософія спорту; цінності спорту; смислові інтенції спортивної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Генис А. Вавилонская башня // ?ностранная литература. – 1996. – № 9. – С. 206–251.

Ібрагімов М. М. Філософія спорту в контексті екзистенціальної антропології / М. М. Ібрагімов // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2014. – Вип. 18. – С. 43–50.

Кеньон Дж., Макферсон Б. О путях исследования проблемы спортивной социализации : Пер. с англ. // Спорт и образ жизни : Сб. статей. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – С. 163–173.

Ленк X. Отчуждение и манипуляция личностью спортсмена : Пер. с нем. // Спорт и образ жизни : Сб. статей. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – С. 112–125.

Месснер М. Маскулинность и профессиональный спорт : Пер. с англ. // Антология гендерной теории. – Минск : Пропилеи, 2000. — С. 218–235.

Могільова С. В. Сучасний спорт в екзистенціальному та соціально-комунікативному вимірах : Автореф. дис. ...канд. філос. наук : 09.00.03 / С. В. Могільова. – Х., 2008. – 18 с.

Сорокин П. А. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. А. Человек, цивилизация, общество. – М. : Политиздат, 1992. – С. 297–424.

Стивенсон К. Л. Спорт как современный социальный феномен. Функциональный подход : Пер. с англ. // Спорт и образ жизни : Сб. статей. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – С. 58–65.

Столяров В. ?. Гуманистическая культурная ценность современного спорта и олимпийского движения / В. ?. Столяров // Спорт, духовные ценности, культура. – М. : Гуманитарный Центр «СпАрт» РГАФК, 1997. – Вып. 2. – С. 141–314.

Тейлор Ф. Профессионалы: футбол против футбола : Пер. с англ. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 112 с.

Хейзинга Й. Homo ludens : Пер. с нидердандск. – М. : Прогресс–Академия, 1992. – 464 с.

Elias N. The Genesis of Sport as a Sociological Problem // Sports: readings from a sociological perspective. – Toronto : University of Toronto Press, 1972. – P. 88–115.

Mouffe Ch. Agonistics: Thinking the World Politically. – N.Y. : Verso, 2013. – 224 p.

Santayana G. The Life of Reason or the Phases of Human Progress. – N.Y. : Charles Scribner's Sons, 1954. – 504 p.

References (en)

Genis, A. (1996), “Tower of Babel” [“Vavilonskaya bashnya”], Foreign literature, No.9, pp. 206-251. [in Russian]

Ibrahimov, M.M. (2014), “The philosophy of sport in the context of existential anthropology” [“Filosofiia sportu v konteksti ekzystentsialnoi antropolohii”], Bulletin of the Prykarpattia University. Philosophical and psychological science, No. 18, pp. 43-50. [in Ukrainian]

Kenyon, G., McPherson, B. (1979), “Ways to study the problem of the sports socialization” [“O putyakh issledovaniya problemy sportivnoi sotsializatsii”], translated from English, Sport and lifestyle: collection of articles, Physical education and sport, Moscow, pp.163-173. [in Russian]

Lenk, H. (1979), “Alienation and manipulation of the athlete’s personality” [“Otchuzhdenie i manipulyatsiya lichnost'yu sportsmena”], translated from German, Sport and lifestyle: collection of articles, Physical education and sport, Moscow, pp.112-125. [in Russian]

Messner, M. (2000), “Masculinity and professional sport” [“Maskulinnost' i professional'nyi sport”], translated from English, Anthology of Gender Theory, Propilei, Minsk, pp. 218-235. [in Russian]

Mohilova, S.V. (2008), “Modern sport in the existential and social-communicative dimensions: Author’s thesis” [“Suchasnyi sport v ekzystentsialnomu ta sotsialno-komunikatyvnomu vymirakh: Avtoref. dys. ...kand. filos. nauk : 09.00.03”], Kharkiv, 18 p. [in Ukrainian]

Sorokin, P.A. (1992), “Social and cultural mobility” [“Sotsial'naya i kul'turnaya mobil'nost'”], Sorokin, P.A. “Man, civilization, society” [“Chelovek, tsivilizatsiya, obshchestvo”], Politizdat, Moscow, pp. 297-424. [in Russian]

Stevenson, C.L. (1979), “Sport as a modern social phenomenon. Functional approach” [“Sport kak sovremennyi sotsial'nyi fenomen. Funktsional'nyi podkhod”], translated from English, Sport and lifestyle: collection of articles, Physical education and sport, Moscow, pp. 58-65. [in Russian]

Stoliarov, V.I. (1997), “Humanistic cultural value of modern sport and the Olympic movement” [”Gumanisticheskaya kul'turnaya tsennost' sovremennogo sporta i olimpiiskogo dvizheniya”], Sports, spiritual values, culture, Humanitarian Center “SpArt” RGAFK, Moscow, Issue No 2, pp. 141-314. [in Russian]

Taylor, F. (1985), “Professionals: football against football” [“Professionaly: futbol protiv futbola”], translated from English, Physical education and sport, Moscow, 112 p. [in Russian]

Huizinga, J. (1992), “Homo ludens”, translated from Dutch, Progress-Academy, Moscow, 464 p. [in Russian]

Elias, N. (1972), “The Genesis of Sport as a Sociological Problem”, Sports: readings from a sociological perspective, University of Toronto Press, Toronto, pp. 88–115.

Mouffe, Ch. (2013), Agonistics: Thinking the World Politically, Verso, N.Y., 224 p.

Santayana, G. (1954), The Life of Reason or the Phases of Human Progress, Charles Scribner's Sons, N.Y., 504 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.