Духовні виміри сучасної вищої освіти

Iryna Vasylieva

Анотація


Стаття присвячена обгрунтуванню значення філософії, гуманітаристики загалом у формуванні духовних основ сучасної вищої школи. Аналізуючи проблему духовного в контексті філософського і богословського дискурсу, автор особливу увагу приділяє підходам, в яких проводиться відмінність поміж душевним (психічним) і власне духовним як сутнісною особливістю людського буття. Обгрунтовується необхідність цілісного розвитку внутрішнього світу людини, встановлення діалогу між раціональним та ірраціональним, надраціональним, cogito u credo. Піднімаються питання подолання в сучасній вищій освіті сформованих стереотипів: по-перше, протиставлення науки, філософії і релігії; по-друге, зведення функцій гуманітарної освіти до загальнокультурного розвитку студента без урахування його впливу на формування професійних якостей майбутніх фахівців.

Ключові слова


Духовне; надіндивідуальний та індивідуальний рівні духовного; душевне; трансцендентне; філософія; релігія; гуманітарна освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гегель, Г. В. Ф. Феменология духа / Г. В. Ф. Гегель. – СПб.: Наука, 1992. – 435 с.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

Горак Г. І. Філософія: Курс лекцій. – К.: Вілбор, 1998. – 272 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

Колодний А. Релігієзнавство як наука // Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. – К.: Світ знань, 2000. – С. 17-62.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б .Кримський . – К.: Вид.: ПАРАПАН, 2013. – 240 с.

Алексеенко А. П. Проблемное поле преподавания философии // Практична філософія. Науковий журнал. - № 3. – 2012 (№ 45). – С. 77-84.

Хрусталев Ю. М. Общий курс философии: учебник для студентов медицинских и фармацевтических вузов. В 2 т. Т. 2. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2013. – 448 с.

Waardenburg, J. J. «Leben verlieren» oder «Leben gewinnen» als Alternative in prophetischen Religionen / J. J.Waardenburg. // Leben und Tod in den Religionen. Symbol und Wirklichkeit. Hrsg. Von G.Stephenson. – Darmstadt: Wiss. Buchgesellsch., 1985. – s.24 – 56.

Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. – С. 496-505.

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: Навч. посібн. / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін. За ред. Г. І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.

Скотний В.Г. Філософія освіти: екзистенція ірраціонального в раціональному. – Дрогобич: Вимір, 2004. – 348 с.

У даному контексті відзначимо праці: Васильєва І. В. Людина в релігійному вимірі: монографія / І. В. Васильєва. – К.: Книга плюс-Херсон: ПП Кальченко, 2009. – 345 с.; Васильєва І В. Методологічні аспекти викладання філософії та релігієзнавства у медичних вищих закладах України / І. В. Васильєва // Вища освіта України. – Додаток 4. Т. IV (18). [Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»]. – К.: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – С. 76-84.; Васильєва І. В. Релігія та освіта в контексті духовного становлення сучасної людини / І. В. Васильєва // Практична філософія. Науковий журнал, № 1, 2014 (51). – С. 157-163. та ін.

Попов М. В. Філософія релігії: Навчальний посібник для вузів III-IV рівнів акредитації. – К.: Видавничий дім Асканія, 2007. – 314 с.

Сергій Квіт. Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ // http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/27/7056516/

References (en)

Hegel, G.W.F. (1992), “The Phenomenology of Spirit” [“Fenomenologiya dukha”], Science, St. Petersburg, 435 p. [in Russian]

Heidegger, M. (1988), “Letter on Humanism” [“Pis'mo o gumanizme”], The problem of man in the Western philosophy, Progress, Moscow, pp. 314-356. [in Russian]

Horak, H.I. (1998), Philosophy: lecture course [Filosofiia: Kurs lektsii], Vilbor, Kyiv, 272 p. [in Ukrainian]

Frankl, V. (1990), Man searching for meaning [Chelovek v poiskakh smysla], Collection, Progress, Moscow, 368 p. [in Russian]

Kolodnyi, A. (2000), “Religion studies as a science” [“Relihiieznavstvo yak nauka”], Academic religion studies. Edited by A. Kolodnyi, World of knowledge, Kyiv, pp. 17-62. [in Ukrainian]

Krymskyi, S.B. (2013), Requests for philosophical meanings [Zapyty filosofskykh smysliv], PARAPAN Publishing, Kyiv, 240 p. [in Ukrainian]

Alekseenko, A.P. (2012), “Problem field of teaching philosophy” [“Problemnoe pole prepodavaniya filosofii”], Practical Philosophy, Scientific journal, No.3 (No 45), pp. 77-84. [in Russian]

Khrustalev, Yu. M. (2013), The general course of philosophy: the textbook for students of medical and pharmaceutical universities [Obshchii kurs filosofii: uchebnik dlya studentov meditsinskikh i farmatsevticheskikh vuzov], in 2 volumes, Vol. 2, Moscow, 448 p. [in Russian]

Waardenburg, J. J. (1985), “Leben verlieren” oder “Leben gewinnen” als Alternative in prophetischen Religionen”, Leben und Tod in den Religionen. Symbol und Wirklichkeit. Hrsg. Von G.Stephenson, Wiss. Buchgesellsch, Darmstadt, s.24 – 56.

Jaspers, K. (1994), Philosophical belief. The meaning and purpose of history [Filosofskaya vera. Smysl i naznachenie istorii], Republic, Moscow, pp. 496-505. [in Russian]

Andrushchenko, V.P., Volynka, H.I., Mozghova N.H. and others. Edited by H.I. Volynka (2009), Philosophy. Nature, problems, classical sections: Textbook [Filosofiia. Pryroda, problematyka, klasychni rozdily: Navch. posibn.], Caravel, Kyiv, 368 p. [in Ukrainian]

Skotnyi, V.H. (2004), Philosophy of education: the existence of the irrational in rational [Filosofiia osvity: ekzystentsiia irratsionalnoho v ratsionalnomu], Vymir, Drohobych, 348 p. [in Ukrainian]

Popov, M.V. (2007), Philosophy of Religion: Textbook for universities of III-IV level of accreditation [Filosofiia relihii: Navchalnyi posibnyk dlia vuziv III-IV rivniv akredytatsii], Askaniya Publishing, Kyiv, 314 p. [in Ukrainian]

Kvit, S. (2015), “Changes needed: content and objectives of educational reforms” [“Potribni zminy: zmist i zavdannia osvitnikh reform”], available at: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/27/7056516/ [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.