Філософські та історико-релігійні підстави систематичної теології П. Тілліха

Anna Emelianenko

Анотація


Дослідження філософських і релігійних підстав теологиї П. Тілліха в даній статті підпорядковане виявленню специфіки розуміння та інтерпретації різноманітних і різновекторних релігієзнавчих та історико-філософських визначень сутності і смисловий спрямованості його вчення. Основна теза автора статті полягає в запереченні правильності однозначного віднесення ідей П. Тілліха до так званої філософії екзистенціалізму. Екзистенційні підстави його теологічних побудов, на думку автора статті, більш правильно пов'язувати з концепцією постекзистенціалістського мислення, в якій «систематична теологія» П. Тілліха, поряд з теологією Р. Бультмана і Дж. Макккуоррі, представлена в конгломераті вчень «екзистенціальної теології»

Ключові слова


Систематична теологія П. Тілліха; діалектична теологія; екзистенціальна теологія; постекзістенціалістське мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Existential Phenomenology and Political Theory: A Reader by Hwa Yol Jung / Political Theory. - Vol. 1, No. 2 (May, 1973), pp. 222-225.

Existential Psychology. Ed. by Rollo May; Existence: A New Dimension In Psychiatry And Psychology. Ed. by Rollo May, Ernst Engel, Henry F.Ellenberger, New York: Basic Books, 1958. – 137 p.

Existential Sociology. Ed. Jack D. Douglas, John M, Johnson, Cambridge univ. press, 1977. – 346 p.

Kelly J., Kelly L. An Existential-systems Approach to Managing Organizations. – Praeger, 1998. – 296 p.

Macquarrie J. Twentieth-Century Religious Thought. The Frontiers of Philosophy and Theology, 1900-1960. – New York and Evanston: Harper & Row, Publishers, 1963. – 416 pp.

Macquarrie J. An Existentialist Theology: a Comparison of Heidegger and Bultmann. – Harmondsworth: Penguin Books, 1973. – 256 pp.

Martin B. The Existentialist Theology of Paul Tillich. – New York: Bookman Associates, 1963. – 222 pp.

Зоткина О. Я. “? этому испытанию никогда не приходит конец…” // Тиллих П. Систематическая теология. – М. – СПб., 2000. – Т. 3. – C. 381-398.

Лезов С. В. Теология культуры Пауля Тиллиха // Тиллих П. ?збранное. Теология культуры. – М., 1995. – С. 461–471.

Лифинцева Т. П. Пауль Тиллих // Философы двадцатого века. Книга вторая. М.: «?скусство XXI век», 2004. – С. 300-324.

Пименов С. С. Теология культуры Пауля Тиллиха / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. – М.: МГУ имени М. В. Ломоносова, 2007. – 29 с.

Таранов С. В. Теологічний екзистенціалізм: монографія / Сергій Таранов. – К.: Четверта хвиля, 2014. – 328 с.

Тиллих П. Систематическая теология. Т. 3. / Пауль Тиллих; [пер.с англ. О.Я. Зоткина; отв.ред. О.Р. Газизова]. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – 415 с.

Тиллих П. Систематическая теология. Т. I-II. / Пауль Тиллих; [пер.с англ. Т.Лифинцева (т. І), О.Р. Газизова, В.М. Ошеров, В.В. Рынкевич (т. ІІ); отв.ред. О.Р. Газизова]. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – 463 с.

Тиллих П. Динамика веры / Пауль Тиллих // П. Тиллих ?збранное: теология культуры; [пер. с англ. Е.Г. Галагушкин, О.В. Боровая, Т.?. Вевюрко, Е.А. Жукова, О.Я. Зоткина, В.В. Рынкевич, Т.Е. Савицкая]. – М.: Юрист, 1995. – 479 с.

Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. Том I. - М., 1996.

Шевченко С. Л. Філософія П. Тілліха: рефлексії над ціннісними підвалинами людського буття / Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія . – Випуск № 1 (11) / 2012. - C. 72-81.

Шевченко С.Л. “Специфіка осмислення феномена “нового буття” у філософії П. Тілліха” / Людина. Історія. Розум: за матеріалами філософських читань пам’яті І. В. Бойченка // Зб.наук.праць. Філософські діалоги’2011. – К., 2011. – С. 316 – 326.

Шевченко С.Л. Проблема цінностей в теології П.Тілліха // Теоретичні проблеми сучасної етики: Навчальний посібник / [А.М. Єрмоленко, Г.Д. Ємельяненко, М.М. Кисельов, П.А.Кравченко, Я.В.Любивий, В.А. Малахов, К.Ю. Райда, С.Л.Шевченко]. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – С. 160 – 168.

References (en)

“Existential Phenomenology and Political Theory”, a Reader by Hwa Yol Jung, Political Theory, Vol. 1, No. 2 (May, 1973), pp. 222–225.

“Existential Psychology”, ed. by Rollo May; “Existence: A New Dimension”, Psychiatry And Psychology. Ed. by Rollo May, Ernst Engel, Henry F.Ellenberger (1958), Basic Books, New York, 137 p.

Existential Sociology, ed. Jack D. Douglas, John M, Johnson (1977), Cambridge university press, Cambridge, 346 p.

Kelly J., Kelly, L. (1998), An Existential-systems Approach to Managing Organizations. Praeger, 296 p.

Macquarrie, J. (1963), Twentieth-Century Religious Thought. The Frontiers of Philosophy and Theology, 1900-1960, Harper & Row Publishers, New York and Evanston, 416 pp.

Macquarrie, J. (1973), An Existentialist Theology: a Comparison of Heidegger and Bultmann, Penguin Books, Harmondsworth, 256 p.

Martin, B. (1963), The Existentialist Theology of Paul Tillich, Bookman Associates, New York, 222 p.

Zotkina, O.Ya. (2000), “And this test will never come to an end ...” [“I etomu ispytaniyu nikogda ne prikhodit konets…”], Tillich P. Systematic Theology, Moscow, St. Petersburg, Vol.3, pp. 381-398. [in Russian]

Lezov, S.V. (1995), “Paul Tillich’s Theology of Culture” [“Teologiya kul'tury Paulya Tillikha”], Tillich P. Selected. Theology of culture, Moscow, pp. 461-471. [in Russian]

Lifintseva, T.P. (2004), “Paul Tillich” [“Paul' Tillikh”], Philosophers of the twentieth century. Second book, Art XXI century, Moscow, pp. 300-324. [in Russian]

Pimenov, S.S. (2007), Paul Tillich’s Theology of Culture. Author’s thesis [Teologiya kul'tury Paulya Tillikha. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filosofskikh nauk], Lomonosov Moscow State University, Moscow, 29 p. [in Russian]

Taranov, S.V. (2014), Theological existentialism: monograph [Teolohichnyi ekzystentsializm: monohrafiia], Fourth wave, Kyiv, 328 p. [in Ukrainian]

Tillich, P. (2000), Systematic Theology. Vol. 3, trans. from English by O.Ya. Zotkina, executive editor O.R. Gazizova [Sistematicheskaya teologiya, per.s angl. O.Ya. Zotkina; otv.red. O.R. Gazizova] University book, Moscow, St. Petersburg, 415 p. [in Russian]

Tillich, P. (2000), Systematic Theology. Vol. 1-2, trans. from English by T. Lifintseva (Vol.1), O.R. Gazizova, V.M. Osherov, V.V. Rynkevich (Vol.2), executive editor O.R. Gazizova [Sistematicheskaya teologiya, per.s angl. T.Lifintseva (t. І), O.R. Gazizova, V.M. Osherov, V.V. Rynkevich (t. ІІ); otv.red. O.R. Gazizova], University book, Moscow, St. Petersburg, 463 p. [in Russian]

Tillich, P. (1995), “Dynamics of Faith” [“Dinamika very”], P. Tillich, Selected: theology of culture, trans. from English by E.G. Galagushkin, O.V. Borovaya, T.I. Vevyurko, E.A. Zhukova, O.Ya. Zotkina, V.V. Rynkevich, T.E. Savitskaya, Lawyer, Moscow, 479 p. [in Russian]

Trubetskoy, S.N. (1996), The doctrine of the Logos in its history [Uchenie o Logose v ego istorii], Vol.1, Moscow. [in Russian]

Shevchenko, S.L. (2012), “P. Tillich’s Philosophy: reflections on the valuable foundation of human being” [“Filosofiia P. Tillikha: refleksii nad tsinnisnymy pidvalynamy liudskoho buttia”], Bulletin of the National University “Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine”, Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology, Issue No.1 (11), pp. 72-81. [in Ukrainian]

Shevchenko, S.L. (2011), “The specifics of understanding of the phenomenon of "new being" in P. Tillich’s philosophy”, “Man. History. Reason: based on the philosophical readings in memory of I.V. Boychenko” [“Spetsyfika osmyslennia fenomena “novoho buttia” u filosofii P. Tillikha”, “Liudyna. Istoriia. Rozum: za materialamy filosofskykh chytan pam’iati I. V. Boichenka”], Collection of scientific works, Philosophical dialogues ?2011, Kyiv, pp. 316-326. [in Ukrainian]

Shevchenko, S. L. (2012), “A problem of values in P. Tillich’s theology”, Theoretical problems of modern ethics: study guide [А. M. Yermolenko, H. D. Yemelianenko, N. N. Kyselov, P. A. Kravchenko, Ya. V. Liubyvyi, V. А. Malakhov, K. Yu. Raida, S. L. Shevchenko] [“Problema tsinnostei v teolohii P.Tillikha”, Teoretychni problemy suchasnoi etyky: Navchalnyi posibnyk [A. M. Yermolenko, H. D. Yemelianenko, M. M. Kyselov, P. A. Kravchenko, Ia. V. Liubyvyi, V. A. Malakhov, K. Iu. Raida, S. L. Shevchenko]], Poltava National Korolenko Pedagogical University, Poltava, pp. 160 – 168. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.