Релігієзнавче дослідження уявлень щодо посмертної долі нехрещених немовлят в західнохристиянській традиції.

Valery Kuzev

Анотація


У статті досліджується еволюція поглядів щодо посмертної долі нехрещених немовлят у західній християнській традиції. У католицькому віровченні лімб немовлят (limbus infantium) є постійне місце / стан, що передбачає виключення з щастя блаженного бачення і призначене для тих, хто помер без персональних гріхів, але чий первородний гріх не був омитий хрещенням.

У першій частині статті здійснюється реконструкція процесу становлення концепції limbus infantium. Автор звертається до праць західних теологів і релігійних філософів, які вчинили найбільший вплив на формування і розвиток теорії лімба немовлят (Аврелій Августин, П'єр Абеляр, Фома Аквінський). Вчення про лімб стало задовільною відповіддю на етичні й теологічні заперечення, висунуті проти деяких аспектів теорії перворідного гріха, розробленої в руслі августіанської традиції. Автор показує роль і місце теорії лімба немовлят в християнській сотеріології, амартологіі (вчення про перворідний гріх) і есхатології.

Теорія лімба займала міцну позицію у віроповчальному комплексі католицизму. До другої половини XX ст. положення про лімб вважалася одним з елементів загальної доктрини Католицької Церкви.

У другій частині статті простежуються особливості функціонування теорії лімба в сучасну епоху. Модернізація, яка зачепила багато аспектів віровчення, спричинила за собою переосмислення традиційних навчань щодо загробної долі людини. Показано, що під впливом низки факторів сучасне католицьке богослів'я виявляє прагнення відмовитися від теорії лімба немовлят

Ключові слова


Лімб; хрещення; есхатологія; перворідний гріх; порятунок

Повний текст:

PDF

Посилання


Геннеп А.Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. – М.: ?здательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – 198 с.

Давыденков О. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2013. – 622 с.

Капилупи С. Концепция первородного греха на западе и востоке // Вестник РХГА. – № 2. – 2011.– С. 150-159.

Ле Гофф Ж. Рождение чистилища. – М.: АСТ; Екатеринбург: У-Фактория, 2009. – 537 с.

Леон-Портилья М. Мифология древней Мексики // Мифологии древнего мира. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1977. – С. 432-454.

Abelard P. Commentary on the Epistle to the Romans. – Washington: Catholic University of America Press, 2011. – 429 p.

D'Costa G. Christianity and World Religions: Disputed Questions in the Theology of Religions. – West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009. – xiv + 232 p.

Dyer G. Limbo: Unsettled Question. – New York: Sheed and Ward, 1964. – 196 p.

Fitzgerald A. (Ed.) Augustine through the Ages. – Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2009. – 952 p.

Goldstein M. The Newest Testament: A Secular Bible. – ArchwayPublishing, 2013. – 734 p.

International Theological Commission, “The Hope of Salvation for Infants Who Die Without Being Baptized”. – Mode of access: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_en.html

Kelly G.A. Hell with Purgatory and Two Limbos: The Geography and Theology of the Underworld // Hell and its afterlife: historical and contemporary perspectives [Edited by Isabel Moreira and Margaret Toscano]. – Farnham: Ashgate, 2010. – P. 121-136.

Macaraeg E. The Pope Abandons Limbo! Will Purgatory follow? – Mode of access: http://www.ucg.org/commentary/pope-abandons-limbo-will-purgatory-follow/

Nick Pisa in Rome. The Pope ends state of limbo after 800 years, The Telegraph (London), April 23, 2007.

References (en)

Gennep, A. (1999), Rites of passage. The systematic study of the rites [Obryady perekhoda. Sistematicheskoe izuchenie obryadov], Publishing company “Eastern literature” RAN, Moscow, 198 p. [in Russian]

Davydenkov, O. (2013), Dogmatic theology [Dogmaticheskoe bogoslovie], PSTGU, Moscow, 622 p. [in Russian]

Kapilupi, S. (2011), “The Concept of Original Sin in the West and East” [“Kontseptsiya pervorodnogo grekha na zapade i vostoke”], Bulletin of RKhGA, No.2, pp. 150-159. [in Russian]

Le Goff, J. (2009), The Birth of Purgatory [Rozhdenie chistilishcha], AST, Moscow, U-Factory, Ekaterinburg, 537 p. [in Russian]

Leon-Portilla, M. (1977), “The mythology of ancient Mexico” [“Mifologiya drevnei Meksiki”], Mythology of the Ancient World, Main editorial office of Oriental Literature of the “Science” Publishing house, Moscow, pp. 432-454. [in Russian]

Abelard, P. (2011), Commentary on the Epistle to the Romans, Catholic University of America Press, Washington, 429 p.

D'Costa, G. (2009), Christianity and World Religions: Disputed Questions in the Theology of Religions, Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, UK, 248 p.

Dyer, G. (1964), Limbo: Unsettled Question, Sheed and Ward, New York, 196 p.

Fitzgerald, A. (Ed.) (2009), Augustine through the Ages, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan, 952 p.

Goldstein, M. (2013), The Newest Testament: A Secular Bible, Archway Publishing, Bloomington, IN, 734 p.

International Theological Commission, “The Hope of Salvation for Infants Who Die Without Being Baptized”, available at: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_en.html

Kelly, G.A. (2010), “Hell with Purgatory and Two Limbos: The Geography and Theology of the Underworld”, Hell and its afterlife: historical and contemporary perspectives, edited by Isabel Moreira and Margaret Toscano, Ashgate, Farnham, UK, pp. 121-136.

Macaraeg E. “The Pope Abandons Limbo! Will Purgatory follow?” available at: http://www.ucg.org /commentary/pope-abandons-limbo-will-purgatory-follow/

“Nick Pisa in Rome. The Pope ends state of limbo after 800 years”, The Telegraph (London), April 23, 2007.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.